Centre d'Educació Infantil Primer Cicle "Benirredrà"

c/Ronda,4 46703 Benirredrà. València. Telèfon: 962961641

CURS 2021/2022 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

FINS EL 5 DE MAIG DE 2021

- FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE I/O DE LA MARE.

- DOCUMENT DE RENDA DE L'EXERCICI 2020 O, EN DEFECTE, DE L'EXERCICI 2019.

- FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMILIA.

- FOTOCÒPIA DEL SIP DEL XIQUET O XIQUETA.

- SI ÉS EL CAS, FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMILIA NOMBROSA O LLIBRE DE FAMILIA MONOPARENTAL.

- SI ÉS EL CAS, JUSTIFICACIÓ DEL DOMICILI FAMILIAR (BENIRREDRÀ) ACREDITADA MIJANTSANT REBUT D'AIGUA O LLUM RECENT (FEBRER, MARÇ O ABRIL).

- SI ÉS EL CAS, JUSTIFICACIÓ DEL DOMICILI LABORAL (BENIRREDRÀ) I CONDICIÓ LABORAL ACREDITADA MIJANÇANT CONTRACTE I NÒMINA.

- EN CAS DE DISCAPACITAT DEL/LA MENOR, DELS PARES O DELS GERMANS, CÒPIA DEL CERTIFICAT EMÉS PER LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL.